Tematyka zajęć wyrównawczych język polski

Pobierz

Prezentowany program został opracowany w oparciu o program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego.. Pisownia wyrazów z trudnościami "rz" w środku i na końcu wyrazów w nazwach zawodów oraz z "ó", "h", "Ŝ"; Ćwiczenia w głośnym czytaniu z odpowiednią intonacją z uwzględnieniem znaków przystankowych; Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników, czasowników i przymiotników;TEMATYKA WRZESIEŃ 1.. "Dyktanda uzupełnianki - orto - testy".. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla kl. IV-VI.. Z podanych zdań wybierz czasowniki.. 7.Stymulowanie rozwoju wszystkich procesów poznawczych (spostrzegania, myślenia, pamięci, uwagi).. Program uwzględnia treści określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego.Szkoła Podstawowa.. 3 godz. 2.. Dbaj ą o poprawno ść ortograficzn ą i interpunkcyjn ą. Rozpoznaj ą i potrafi ą nazwa ć terminy literackie.. eśli nasze książki, które mamy w domu są już przeczytane to korzystamy z dostępnych on-line ( np. ).Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy IV-VII szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego i historii.Tematyka zajęć (40 jednostek lekcyjnych do zrealizowania do końca kwietnia 2015r..

Komunikaty pozajęzykowe.

Zajęcia wyrównawcze będzie prowadził nauczyciel danego przedmiotuAutorski program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów klasy VIII na podstawie podręcznika "English Class B1" Wstęp.. WSTĘP Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy V szkoły podstawowej, którzy posiadają opinie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z języka polskiego.Tematyka zajęć Osiągnięcia uczniów Formy i metody pracy 1.. Pozytywne oceny ze sprawdzianów, testów przeprowadzanych na lekcjach języka polskiego.. Temat #3: O emigracji i emigrantach w kontekście "Latarnika".Rok szkolny 2012/2013.. WSTĘP Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej, którzy posiadają opinie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z języka polskiego.1.Wyrabianie nawyku samokształcenia.. Codzienny trening minimum 10-15 minut.. Kolory • nazewnictwo na podstawie warzyw i owoców oraz skojarzeń.. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy Strona główna ZDALNE NAUCZANIE nauczanie hybrydowe od 28.09.2020 do 02.10.2020 tematyka zajęć - klasa 8 tematyka zajęć - klasa 8 Załączniki: 1. biologia klasa 8 28.09-2.10.. Powtórzenie wiadomości z antyku (mity, dramat antyczny "Król Edyp", filozofia starożytna)..

1 Na czym polega komunikacja językowa?

3.Realizacja zadań o charakterze interdyscyplinarnym.. EWALUACJA PROGRAMU .. 3 godz. 3.PROGRAM ZESPOŁU WYRÓWNAWCZEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU. ". Uczniowie dostrzegaj ą potrzeb ę poprawno ści j ęzykowej.. "Szóstka z ortografii" - rebusy, krzyżówki, logogryfy, zagadki.. - ortografia ani nudna, ani trudna.. Program powstał w związku z potrzebą zorganizowania zajęć dodatkowych przygotowujących uczniów klas VIII do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.. Odbywają się dwa razy w tygodniu (grupa I-wtorek, godz.12.50-14.25, grupa II- czwartek, godz.14.30-16.05).Celem ogólnym zajęć jest rozwijanie umiejętności kluczowych: czytania .Program zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego IV.. Obejmuje on wymagania konieczne i podstawowe, co ma umożliwić osiągnięcie skuteczności w uczeniu uczniów mniej zdolnych.Cele, zadania, tematyka zajęć: TREŚCI POLONISTYCZNE.. b) Poszlibyśmy na spacer gdyby była ładna pogoda.. Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka polskiego jest adresowany do uczniów klas IV-VI, którzy z różnych przyczyn mają trudności w opanowaniu treści z .Odbywają się dwa razy w tygodniu (grupa I-wtorek, godz.12.50-14.25, grupa II- czwartek, godz.14.30-16.05).Celem ogólnym zajęć jest rozwijanie umiejętności kluczowych: czytania, pisania, korzystania .Podsumowanie zajęć wyrównawczych w ramach projektu " Czym skorupka za młodu..

c) Otwórz okno i zamknij drzwi.Tematyka zajęć: 1.

Marii Konopnickiej.. Powtórzenie utrwalenie zasad ortograficznych - uzupełnianie "wesołych dyktand".. Uczeń:Zajęcia wyrównawcze - j. polski kl. VI Odmienne części mowy - powtórzenie wiadomości 1.. Intencja wypowiedzi.. Praca ze słownikiem ortograficznym.. Alfabet • poznawanie alfabetu, • samogłoski i spółgłoski, • litera a głoska, • sylaba, wyraz, zdanie.. Obejmuje działania zmierzające do powtórzenia i utrwalenia wiadomości oraz rozwijania umiejętności określonych w podstawie programowej nauczania języka .Dodatkowe zajęcia z języka polskiego będzie prowadził nauczyciel z kwalifikacjami w zakresie: edukacji wczesnoszkolnej lub wychowania przedszkolnego - w klasach I-III szkoły podstawowej języka polskiego - w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej.. Doradztwo zawodowe kl.8 28.09-02.10.2020.Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego.. Praca z fragmentami tekstów.. I. WSTĘPCharakterystyka programu.. a) Kupimy ci duże lody jak zjesz obiad.. Korzystaj ą ze słowników i poradników j ęzykowych.. Dyslektycy wcale nie muszą być gorsi".. Potrafi ą tworzy ć poprawne komunikaty j ęzykowe..

Odmiany języka: mówiona, pisana, oficjalna, nieoficjalna.

Znaj ą warto ść słów i potrafi ą je zastosowa ć. bł.. Praca ze słownikiem ortograficznym.. MOTTO : "Błąd łatwiej można dostrzec niż prawdę, bo błąd leży na wierzchu, a prawda w głębi".. 2.Rozwijanie wyobraźni, pamięci, wrażliwości estetycznej, zdolności do koncentracji uwagi, inwencji twórczej.. 4.Zapoznanie się z literackim dorobkiem polskich i zagranicznych twórców.tematyka zajęć - klasa 8 - Zespół Szkolno-Przedszkolny im.. Diagnozowanie stanu wiedzy i umiejętności.. ( Johann Wolfgang Goethe ) WSTĘPCykl lekcji o "Latarniku".. Zadanie - Wynotuj do zeszytu wszystkie zawody Skawińskiego, następnie sprawdź je zgodnie z mapą .. Wzbogacenie zasobu wiadomości ogólnych oraz biernego i czynnego słownictwa ucznia.Program zajęć wyrównawczych zakłada podmiotowe traktowanie ucznia po to, aby zwiększyć samodzielność uczenia się, zainteresowania dalszą edukacją, poczucia wiary we własne siły.. 2.Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy VI-ej szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego.. W zakresie kształcenia literackiego i kulturowego: • doskonalenie zdolności rozumienia utworów literackich • wyrabianie umiejętności tworzenia tekstów o walorach estetycznych i podejmowania samodzielnych prób literackich 2.Program zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego realizowany w kl. V I.. Ja i moi bliscy • podstawowe informacje o sobie (imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania), • witanie się i zwroty grzecznościowe, • moje zainteresowania,ramach zajęć dodatkowych: korekcyjno -kompensacyjnych i dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego dla kl. IV-VIII ćwiczymy systematycznie czytanie.. Oficjalne i nieoficjal- ne sytuacje mówienia.. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego prowadzone w ramach projektu Zielone światło dla edukacji adresowane są do uczniów klas 5 i 6.. 2. chemia klasa 8 28.09-2.10.. Obejmuje on wymagania konieczne i podstawowe, co ma umożliwić osiągnięcie skuteczności w uczeniu uczniów mniej zdolnych.. którzy zostali na nie zakwalifikowani na podstawie .. Kształtowanie procesów: analizy i syntezy wzrokowo - słuchowej, koordynacji słuchowo - wzrokowo - ruchowej oraz orientacji przestrzennej.. 4.Plan pracy zajęć wyrównawczych klas I-III nauczania zintegrowanego Edukacja polonistyczna Klasa I, semestr I: - Analiza i synteza słuchowa i wzrokowa wyrazów; - Nauka czytania wyrazów i zdań; tekstu pisanego i drukowanego; - Swobodne wypowiedzi w oparciu o doświadczenia własne, historyjki obrazkowe i przeczytane teksty;zajĘcia dydaktyczno-wyrÓwnawcze z j. polskiego dla uczniÓw klasy 5 szkoŁy podstawowej- propozycja do wykorzystania przez nauczycieli cele ogÓlne : 1.. Określ ich czas, liczbę, rodzaj, osobę, tryb i stronę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt