Wybór prezesa ogniska znp

Pobierz

Dyskusja.WYBÓR PREZESA / DELEGATÓW.. Art. 62.Kompetencje zebrania /konferencji/ sprawozdawczo-wyborczego oddziaB u ZNP Do kompetencji zebrania czB onk w ogniska nale| y w szczeg lno[ ci: przyj cie sprawozdania z dziaB alno[ ci zarz du ogniska udzielenie absolutorium zarz dowi ogniska uchwalenie programu dziaB ania (wytycznych) zarz du ogniska na now kadencj 2014 2018, wyb r prezesa .1. komisji skrutacyjnej - wybory dodatkowe.Ognisko - karty do głosowań: wybór prezesa ogniska (1 kandydat) wybór prezesa ogniska (wielu kandydatów) wybór członków zarządu ogniska.. Zgodnie z art. 23 ust.. Uchwalenie regulaminu zebrania.. Sprawozdanie zarządu ogniska.Wybór komisji mandatowej Informacja dyrektora o stanie BHP w placówce oraz zamierzenia poprawy istniejących warunków.. Czynne i bierne prawo wyborcze na Zjeździe oraz na konferencjach delegatów posiadają:wybierać i być wybieranym do wszystkich władz i organów statutowych ZNP, oceniać na zebraniach, konferencjach i zjazdach działalność zarządów i rad wszystkich szczebli i ich członków, zgłaszać wnioski i opinie dotyczące działalności ZNP, występować z umotywowanym wnioskiem o odwołanie członków władz i organów statutowych ZNP,2)udzielanie absolutorium zarządowi ogniska, 3)wybór prezesa ogniska, 4)wybór pozostałych członków zarządu ogniska, z zastrzeżeniem art. 23 ust..

Uczestnicy zebrania sprawozdawczo-wyborczego ogniska.

Najwyższą władzą ogniska jest zebranie członków ZNP zrzeszonych w danym ognisku.. Informacja prezesa ogniska ZNP o zadaniach, formach pracy i działalności społecznej inspekcji pracy.. Sprawozdanie komisji mandatowej.. Wybór komisji mandatowej i uchwał.. W oparciu o przedwojenny Statut ZNP powołują Ognisko ZNP i wybierają zarząd.. wybór delegatów.W przypadku decyzji o połączeniu ognisk, dokonuje się wyboru prezesa i zarządu nowo utworzonego ogniska.. Komisja Wyborcza powołana jest w trakcie zebrania ogólnego członków ZNP Ogniska/Grupy.. Zarząd.. Renata Rogalska Maria Sambak Małgorzata Surowiak.. KORZENNA.. komisji skrutacyjnej wyboru delegatów.. 05 lipca 1945r.. ZARZĄD OGNISKA.. 1a, 5)wybór delegatów na oddziałową konferencję delegatów w liczbie ustalonej przez zarząd oddziału z zastrzeżeniem art.32a ust.1.. W przypadku naruszenia postanowień Statutu ZNP: 1) prezes, przewodniczący oraz inny członek zarządu lub rady, 2) członek komisji rewizyjnej,W ognisku liczącym do 10 członków funkcję zarządu pełni wybrany przez członków ogniska prezes.. ZARZĄD OGNISKA.. Komisja Wyborcza zobligowana jest do:1) wybierać i być wybieranym do wszystkich władz i organów statutowych ZNP, 2) oceniać na zebraniach, konferencjach i zjazdach działalność zarządów i rad wszystkich szczebli i ich członków, 3) zgłaszać wnioski i opinie dotyczące działalności ZNP, 4) występować z umotywowanym wnioskiem o odwołanie członków władz i organów statutowych ZNP,W przypadku wygaśnięcia mandatu prezesa w trakcie kadencji, zarząd lub rada uprawniona jest do wyboru prezesa w głosowaniu tajnym spośród członków tego zarządu lub rady..

komisji skrutacyjnej wyboru członków zarządu ogniska.

26 sierpnia zostało utworzone nowe Ognisko ZNP w Szkole Podstawowej nr 10 w Gdyni.. Anna Bielak Anna Ligęza-Durlak Joanna Dźwigniewska-Gargula Agnieszka Kocik Jolanta Niemczura[Wybór komisji wyborczej i skrutacyjnej] 1. wybierać i być wybieranym do wszystkich władz ZNP, 2. oceniać na zebraniach, konferencjach i zjazdach działalność zarządów wszystkich szczebli i ich członków, 3. zgłaszać wnioski i opinie dotyczące działalności ZNP, 4. występować z umotywowanym wnioskiem o odwołanie członków władz ZNP,(nazwa placówki) Zebranie wybiera w głosowaniu jawnym: przewodniczącego (przewodniczących) obrad, protokolanta (protokolantów), komisje: mandatową i skrutacyjną.Na zebraniu wyborczym członkowie ogniska dokonali wyboru prezesa, którym została kol.. Do kompetencji zebrania ogniska należy w szczególności: 1) przyjmowanie sprawozdania z działalności zarządu ogniska, 2) udzielanie absolutorium zarządowi ogniska, 3) wybór prezesa ogniska,DZIAŁALNOŚĆORGANIZACYJNA ZNP W SŁUPSKU W LATACH .. I tak: w I turze wybiera się prezesa ogniska ZNP i delegata(ów) na oddziałową konferencję delegatów, w II turze wybiera się: pozostałych wiceprezesa ogniskaDo utworzenia ogniska ZNP w szkole, placówce, instytucji oświatowej objętej działaniem Oddziału ZNP wymagane jest co najmniej 5 członków ZNP..

Wzór nr 3 - Porządek zebrania ogniska/grupy związkowej.wzór nr 3.

Komisja skrutacyjna dla przeprowadzenia wyboru prezesa ogniska (oddziału, okręgu) / delegatów na konferencję oddziałową (okręgową, zjazd krajowy) w składzie: .. stwierdza, że w wyborach na prezesa ogniska (oddziału, okręgu) / na delegata(ów) na konferencję oddziałową (okręgową, zjazd krajowy .Pomoc prezesom ognisk w rozwiązywaniu bieżących problemów oświatowych występujących w poszczególnych placówkach.. 2 Statutu ZNP.4) wybór prezesa okręgu, będącego równocześnie delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów i członkiem Zarządu Głównego, 5) ustalenie liczby członków zarządu okręgu oraz okręgowej komisji rewizyjnej, 6) wybór pozostałych członków zarządu okręgu oraz członków okręgowej komisji rewizyjnej,Pragnę poinformować zebranych, że zgodnie z przyjętym regulaminem wyboru władz ogniska ZNP i delegatów - wybory będziemy przeprowadzać w dwóch turach.. Szczegółowy tryb tworzenia, rozwiązywania i łączenia ogniw organizacyjnych, określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.udzielanie absolutorium zarządowi ogniska, wybór prezesa ogniska, wybór pozostałych członków zarządu ogniska w liczbie ustalonej przez to zebranie, z zastrzeżeniem art. 24 ust.. Art.56.1.Prezes - Izabela Ostrowska Ognisko ZNP nr 12 przy Szkole Podstawowej w Czarncy ul.. Szkolna 16, 29-100 Włoszczowa Prezes - Lidia Kobyłka Gminne Ognisko ZNP nr 13 w Kluczewsku przy Zespole Przedszkolno - Szkolnym w Dobromierzu Dobromierz, ul. Włoszczowska 5, 29-120 Kluczewsko Prezes - Maria Chrzanowska Gminne Ognisko ZNP nr 14 w MoskorzewieNatomiast w przypadku ognisk, w których funkcjonuje prezes ogniska, zebranie sprawozdawczo-wyborcze ogniska zwołuje prezes ogniska w terminie ustalonym przez prezesa w porozumieniu z zarządem oddziału ZNP..

Wzór nr 2 - Zaproszenie na zebranie ogniska/grupy związkowej.wzór nr 2.

Witamy Koleżanki i Kolegów w związkowym gronie!ࡱ > ' ) & 9 , bjbj " , l z z z z c e e e e e e $ N 9 c c 8 " V @ c @zɠ w z c 0 x, :, c Protok B komisji skrutacyjnej Wyb r Prezesa Ogniska ZNP przy Zespole Szk B w Iwoniczu.. Zarząd.. prezes - Małgorzata Śnieżek.. Gratulujemy!. Utworzenie i rozwiązanie ogniska następuje na podstawie uchwały właściwego terytorialnie zarządu oddziału.. Wybór prezydium (wg uznania) protokolantów.. Organizatorami są: 10 przybyłych do Słupska nauczycieli i Inspektor Szkolny Władysław Kwapisz.. Uchwalenie regulaminu wyborów.. ZASADY I TRYB WYBORU WŁADZ I ORGANÓW STATUTOWYCH ZNP Art.31.. W przypadku decyzji o rozwiązaniu ogniska, zarząd oddziału wskazuje ognisko, do którego członkowie rozwiązanego ogniska zostają włączeni.. Uprawnienia Zarządu Ogniska.. § 11aWzór nr 1 - Protokół z zebrania ogniska/grupy związkowej.wzór nr 1.. Ognisko - protokoły: komisji mandatowej (I termin) komisji mandatowej (II termin) komisji skrutacyjnej wyboru prezesa ogniska.. Zalecane jest by przewodniczącym Komisji Wyborczej był Prezes Ogniska ZNP w placówce.. Wybór przewodniczącego zebrania.. Członkowie władz i organów statutowych ZNP wybierani są w głosowaniu tajnym, większością ponad 50% ważnie oddanych głosów.. Przyjęcie porządku zebrania.. 3, wybór delegatów na oddziałową konferencję delegatów w liczbie ustalonej przez zarząd oddziału z zastrzeżeniem art. 34 ust.. Z czynnym i biernym prawem wyborczym:Prezes ogniska po głosowaniu stwierdził, że zebranie sprawozdawczo-wyborcze będzie przebiegało według następującego porządku: Otwarcie zebrania.. W ognisku o liczbie członków ZNP nieprzekraczajacej 10 członków ZNP wybiera się prezesa ogniska ZNP.. Pierwsze zebranie organizacyjne ZNP w Słupsku.. Komisja Wyborcza składa się z co najmniej 2 osób.. prezes - Ewa Jurek.. przekazane przez Zarząd Oddziału ZNP na podstawie art. 52 ust.. Działania w celu zachowania bibliotek szkolnych i nie łączenia ich z bibliotekami publicznymi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt