Główne cele polityki makroekonomicznej

Pobierz

Fiskalne polityka makroekonomiczna .. Cele główne (tzw. cele I-rz du) polityki mieszkaniowej mo na podzieli na dwie, zasadnicze grupy, według kryterium .ną i ekonomiczną dla struktury polityki oraz skomplikowane związki między zmiennymi makroekonomicznymi i dobrobytem.. Szczególna różnorod­ ność opinii dotyczy dziedziny polityki pieniężnej i fiskalnej oraz ich znacze­ nia i skuteczności w stabilizowaniu gospodarki.. Są to implikacje ważne dla polityki w wymiarze na­ rodowym i międzynarodowym, co ilustruje potrzeba budowania mostów między polityką stabilizacji makroekonomicznej i polityką zajmującą się jej skutkami społecznymi.. Mimo upływu lat, kwestie z tym związane nadal rozpatruje się przede wszystkim w kontekście sporu keynesistów z monetarystami.Ogólna formuła definicji makroekonomii, wskazując na trzy główne obszary swoich zainteresowań, to jest na wzrost gospodarczy, bezrobocie i inflację, narzuca jednocześnie konieczność przybliżenia ich istoty jako określonych kategorii, a później także w kontekście polityki makroekonomicznej jako określonych procesów i zjawisk.Cele polityki ekonomicznej a) główne: zapewnienie suwerenności państwa, sprawiedliwość, postęp społeczny, prawa człowieka b) ustrojowe: umacnianie istniejącego ustroju społeczno-gospodarczego c) gospodarcze: pomnażanie bogactwa kraju, powiększanie dobrobytu, efektywne wykorzystanie zasobów oraz wzrost gospodarczy, przemiany .Główne segmenty polityki makroekonomicznej państwa..

Dwa główne nurty współczesnej polityki makroekonomicznej 603 26.4.

Zaliczamy do nich: utrzymanie stabilnego poziomu cen - podstawowy cel strategiczny polityki pieniężnej (jedno z najtrudniejszych zadań dla banku centralnego) ograniczenie bezrobocia równowagę gospodarki, wzrost gospodarczy walkę z inflacją czy deflacjąEuropejską jako pierwszy z 5 tegorocznych priorytetów polityki gospodarczej państw członkowskich UE 3.. Prawidłowy podział dochodu.. Polityka pieniężna jest trudna, kiedyZmniejsza się podaż pieniądza, utrzymuje się ograniczenie emisji, utrzymuje się wysokie oprocentowanie pożyczek.Ponieważ zadana makroekonomiczne (czy jeszcze konkretniej zadania polityki makroekonomicznej) sprowadzić można do czterech podstawowych grup, a mianowicie: dążenia do wysokiego i rosnącego poziomu produktu realnego ukształtowania wysokiego zatrudnienia i niskiego bezrobocia; ustabilizowania lub łagodnego wzrostu poziomu cen oraz stabilnych i zbilansowanych stosunków z zagranicą - podstawowymi rodzajami polityki makroekonomicznej jawią się: polityka fiskalna, polityka monetarna .Polityka makroekonomiczna.. polityka inwestycyjna.. Funkcja redystrybucyjna prowadzi do "modyfikacji podziału dochodu pomiędzy różne podmioty gospodarcze w ramach gromadzenia, a następnie odpowiedniego wydatkowania wpływów budżetowych" [4].Prawidłowo prowadzona polityka finansowa powinna spełniać następujące warunki: - Cele muszą być realne - Cele nie mogą być sprzeczne - Cele i środki ich realizacji powinny być jasno sformułowane i przekazane do realizacji konkretnym adresatom - Musi respektować określone, nieprzekraczalne granice minimalnej stabilności i konsekwencji - Wymaga kompetentnych kadr i odpowiedniego wyposażenia technicznego Zjawiska finansowe: • Gromadzenie (pasywa) • Wydatkowanie (aktywa) Ad.1 .07 - potrafi formułować kierunki polityki makroekonomicznej (cele, środki, moment czasowy) oraz obiektywnie i krytycznie oceniać bieżącą politykę makroekonomiczną..

Cele, reguły i instrumenty polityki makroekonomicznej 600 26.3.

Polityka pieniężna dochodowa i budżetowa ,polityka przemysłowa - jej uwarunkowania i kierunki.. Zapewnienie normalnej akcji kredytowej - drugi z priorytetów określonych przez Radę Europejską - ma ograniczone znaczenie dla Polski: bieżąca sytuacja polskiego systemu finansowego oraz obecne tendencjeGłówne zadania towarzyszące kierunkowi społecznemu polityki finansowej państwa to: zwiększenie realnych dochodów obywateli, wypłacanie emerytur i polityka migracyjna.. Utrzymywanie stabilnych cen na rynku i kształtowanie elastycznej polityki cenowej.Główny cel polityki regionalnej-redukcja zróżnicowania dochodu per capita pomiędzy różnymi regionami.. Może być klasyfikowana według teorii lub doktryn ekonomicznych, na których oparta jest dana polityka gospodarcza, wówczas można wyróżnić: politykę antyliberalną.Makroekonomia tworzy podstawy teoretyczne i formułuje przesłanki dla polityki prowadzonej przez państwo przede wszystkim w zakresie skutecznego osiągania celów gospodarczych, takich jak trwały i zrównoważony wzrost gospodarczy, stabilny poziom cen, czy równowaga bilansu płatniczego.Jest to ujęcie szerokie zawiera politykę innowacyjną Polityka innowacyjna- służy wspieraniu wprowadzania do praktyki gospodarczej wyników badań naukowych, nowych osiągnięć władzy, wynalazków i uprawnień DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH POLITYKI 1. określania celów, które nauka ma osiągnąć w toku prowadzonych badań 2. przekształceń w strukturze organizacyjnej nauki 3. tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu efektywnej działalności nauki 4. kształtowanie .To cele ogólne odnoszące się do gospodarki jako całości..

Kontrowersje wokół polityki stabilizacyjnej 604 26.5.

Polityka makroekonomiczna - oddziaływanie państwa na przebieg procesów gospodarczych w skali całej gospodarki narodowej .. Problem polega na tym, że cele te, aczkolwiek wszystkie słuszne, nie są ze sobą kompatybilne, a w niektórych okresach i warunkach mogą być ze sobą sprzeczne.Celem tej polityki jest stłumienieinflacja, stabilizacja cen, kurs walutowy, siła nabywcza, regulacja podaży pieniądza, podaży i popytu na pieniądze za pośrednictwem systemu bankowego.. Zapewnienie maksymalnego zatrudnienia ludności.. Stymuluj wzrost produkcji.. Polityka celna Ten rodzaj działalności jest wystarczająco zbliżony do działań instytucji państwowych w zakresie poboru podatków.W zakres polityki makroekonomicznej wchodzą m.in.: polityka pieniężna, polityka finansowa, polityka fiskalna; polityka budżetowa, której częścią jest polityka fiskalna (finanse publiczne) polityka handlowa (handel zagraniczny), w tym m.in. polityka celna; Do polityk mikroekonomicznych najczęściej zalicza się: politykę przemysłową,Feb 10, 2021Generalnie pierwszym, podstawowym celem polityki fiskalnej jest dostarczenie dóbr i usług publicznych [3].. Dlatego też w większości przypadków polityka .. • Znaczenie polityki regionalnej w ramach krajowej polityki makroekonomicznej zaczęło stopniowo rosnąc w latach 60-tych i 70-tych w większości krajów europejskich.podmiotów zarówno polityki makroekonomicznej, jak i licznych polityk sektorowych w wymiarze krajowym i mi dzynarodowym oraz centralnym ..

Głównym celem polityki makroekonomicznej jest w równoważeniu bezrobocia i inflacji.

Przyjęta strategia i cele są głównymi determinantami wyboru zestawu instrumentów w prowadzonej polityce pieniężnej.. Polityka rolna i żywnościowa.. Dobór ten uzależniony jest także od sytuacji gospodarczej kraju, stadium rozwoju rynku pieniężnego oraz przyjętej doraźnej polityki tzw. łatwego lub trudnego pieniądza.26.2.. OsiągnięciaMożna wyróżnić następujące główne cele polityki gospodarczej: Tworzenie najbardziej odpowiedniej struktury produkcji społecznej.. Efekty kształcenia .. które określają główne zjawiska zachodzące we współczesnym świecie; • pozwalają na znacznym stopniu ogólności określać kształtrolę i sposób uprawiania polityki makroekonomicznej.. Obejmuje to główne elementy skarbu państwa i bezpośrednio związane z podatków, wpływów budżetowych i wydatków państwa.Cele polityki makroekonomicznej z reguły obejmują utrzymanie bądź osiągnięcie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, zmniejszenie wahań koniunkturalnych (polityka stabilizacyjna), zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej i poprawę bilansu płatniczego oraz zmniejszenie inflacji i bezrobocia.. Główne instrumenty polityki makroekonomicznej 609 26.7.Z tego względu wzmocniony system zarządzania gospodarczego, który stworzono w 2011 r. i nad którym nadal trwają prace, odnosi się do wielu obszarów polityki gospodarczej, w tym do polityki fiskalnej, kwestii makroekonomicznych, zarządzania kryzysowego, nadzoru makrofinansowego i inwestycji.. Zagraniczna polityka gospodarcza Polski.Dzięki tym narzędziom wpływa na skale kreacji pieniądza na rynku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt