Studium przypadku jako metoda badawcza pdf

Pobierz

Dlatego nieporo-zumieniem, szczególnie w badaniach jakościowych, jest używanie w stosunku do case study nazwy metoda.. 18 W porównaniu do innych metod, studium indywidualnych przypadków posługuje si ę nielicznymi technikami.. Nie wystrasz się taką liczbą.. Szczególnie od połowy lat 90. jest stosowana w szkołach wyższych w Polsce jako metoda edukacji menedżerskiej.4 Praca kazuistyczna/Studium przypadku wstęp cel opisu przypadku opis (dane ogólne: sytuacja rodzinna, wiek, zawód, rodzaj pracy itp.; wyniki badania fizycznego, opis stanu psychicznego, zasadnicze objawy) przebieg leczenia, dyskusja (zawierająca omówienie i komentarze) wnioski, piśmiennictwo W przypadku prac kazuistycznych warto posługiwać się procesem pielęgnowania.Studium przypadku to wnikliwa analiza danego procesu, zjawiska, zachowania człowieka.. Może być wykorzystana w przypadku analizy pewnej sprawy sądowej .Jedn ą z metod badawczych, zaliczanych do grona metod jako ściowych stanowi studium przypadku.. Jest to jakościowe badanie, które może dotyczyć wielu dyscyplin naukowych.. Pierwsza z nich to publikacje stricte metodologiczne, natomiast druga toKazimierz Kuciński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007, s. 265-277.. Wybrane aspekty metody indywidualnych przypadków 4.5.2.. .1 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 684 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR BOŻENA NADOLNA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny STUDIUM PRZYPADKU JAKO METODA BADAWCZA RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ Wprowadzenie Rachunkowość jako system informacji jest nierozerwalnie związana z procesem podejmowania decyzji ekonomicznych.4..

Studium przypadku -definicja łatwa.

Kwestia metod, jakkolwiekBazEkon - Pizło Wojciech.. Metody i techniki badań jakościowych 4.1.. Istota tej metody polegała na wszechstronnym rozpoznawaniu przyczyn danego przypadku i zindywidualizowaniu pomocy.Sama nazwa metody (indywidualnych przypadków lub studium przypadku) nie okre śla jeszcze, o jakiej przypadkowo ści ma tu by ć mowa.. W jegometody badawczej i przedstawienie wyników badań.. Szczególnie od połowy lat 90. jest stosowana w szkołach wyższych w Polsce jako metoda edukacji menedżerskiej.iż studium przypadku nie można definiować jedynie w kategoriach metod zbierania danych.. Najcz ęściej wykorzystuje si ę wywiad, uzupełniany przez obserwacj ę i analiz ę dokumentów osobistych.Metoda badawcza i dydaktyczna znana jako studium przypadku została rozwini ęta w XIX w., pocz ątkowo jako jeden ze sposobów post ępowania badawczego w naukach prawnych.Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Piotr Zaborek Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi specyfikę wykorzystania studium przypadku jako metody przygotowania, prowadzenia i analizy wyników badań empirycznych w ramach pracy doktorskiej w dziedzinie ekonomii.. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z.. W przypadku wielu monografii naukowych metodologia stanowi część poruszanej tematyki, bez której wykonanie pracy badawczej wydaje się nie­ .Wykorzystanie studium przypadku jako metody badawczej wi e si z okre lonymi czynno ciami post powania oraz z zastosowaniem adekwatnych, szczegółowych narz 5dzi badawczych ..

Studium przypadku jako metoda badawcze w naukach ekonomicznych.

Dobór próby 4.4.. Studium przypadku w kontek ście filozoficznym Jest to metoda na wskro ś humanistyczna, jej zasadno ść wypływa z uzna-nia, że nauki humanistyczne maj ą prawo bytu, cho ć s ą odmienne od nauk przyrodniczych.Metodologia, metodyka, metoda jako podstawa wywodu naukowego Studia Prawnoustrojowe nr 21, .. Jak nietrudno dostrzec, przygotowując toArtykuł z zasobów e-mentora: Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu.. Przedstawiono istotę stadium przypadku jako nowoczesnej metody badawczej wykorzystywanej w naukach społecznych w tym w ekonomii.Metoda indywidualnych przypadków, zwana inaczej "studium indywidualnego przypadku" wywodzi się z metod pracy socjalnej rozwijających się w pedagogice opiekuńczej na przełomie lat dwudziestych ubiegłego wieku.. Wprowadzenie Studium przypadku (case study) jest wykorzystywane jako metoda naukowa i me-toda dydaktyczna w wielu dziedzinach nauki.. Zalety metody indywidualnych przypadków 7 13 13 20 26 34 48 .Studium przypadku jako metoda badawcza i dydaktyczna w naukach o zarządzaniu 1.. Dobór przypadków.. Studenci kierunku Pielęgniarstwo w trybie stacjonarnym pierwszego stopnia mogą pisa pracę dyplomową - licencjacką, o charakterze pracy poglądowej (przeglądowej), badawczej• Metoda badawcza: szeroki sposób zdobywania informacji przez wykonanie wielu czynności w ..

Procedura badawcza obejmuje etapy6: 1.

takich jak trudności w związkach interpersonalnych, alkoholizm.metoda indywidualnych przypadków, sondaż diagnostyczny, obserwacja, metody socjometryczne, metoda sondażu diagnostycznego, analiza dokumentów.. I zawsze będziesz szukał tych najprostszych.Case study (studium przypadku, analiza przypadku) to metoda badawcza zawierająca szeroki opis danego zjawiska, mająca na celu jego pogłębioną analizę i ocenę.. Przedmiot badań jakościowych 4.3.. Źródło: Magister na 5.. Poprzez wykorzystanie wielu technik gromadzenia oraz analizy danych pozwala ono rozwiązywać problemy naukowe i praktyczne.Sprawdźmy więc, jak się ma rzecz z podstawowymi kategoriami empi-rycznymi w naukach społecznych, czyli z metodą i techniką.. Wydaje się, że jest to właściwa metoda badawcza umożliwiająca wgląd w genezę konfliktu we Włodowie, ustalenie chronologii zdarzeń oraz próbę opisania motywacji i zachowań głównych aktorów, ze szczególnym uwzględnieniem osoby Józefa Ciechanowicza.. Stykaj ąc si ę z praktyk ą gospodarcz ą mog ą oni za pomoc ą metody monograficznejna opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podj ęcia działa ń terapeutycznych.". Okre ślenie problemu i wyznaczenie pyta ń badawczych.. 2013 UWM Studia Prawnoustrojowe 21 Jerzy Kawa ..

Procedura badawcza obejmuje etapy 6: 1.

Studium przypadku jako metoda badawcza w nauce rachunkowości… 97 Autorki przeprowadziły najpierw systematyczny przegląd literatury dotyczącej studium przypadku w rachunkowości, na podstawie którego wyróżniły dwie grupy opracowań.. Otóż, okazuje się, że występuje tu względnie duża różnorodność pojęć i odpowiadających im czynności podejmowanych w toku postępowania badawczego.. Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Piotr Zaborek Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi specyfikę wykorzystania studium przypadku jako metody przygotowania, prowadzenia i analizy wyników badań empirycznych w ramach .PDF | On Dec 22, 2016, Arkadiusz JANUSZEWSKI published STUDIUM PRZYPADKU JAKO METODA BADAWCZA W PROCESIE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ | Find, read and cite all .PDF | On Jan 1, 2015, Katarzyna Klimczak and others published Studium przypadku jako metoda badawcza w nauce rachunkowości - analiza metodologiczna przykładowych zastosowań | Find, read and .Studium przypadku jako metoda badawcza i dydaktyczna w naukach o zarządzaniu 1.. W praktyce, do pracy dyplomowej wybierasz spośród 2-4 metod.. To, co definiuje studium przypadku to swoistość (singularity) badanych zjawisk.. Studium przypadku można wykorzystać dla opisu przedsiębiorstwa, dla opisu sukcesu czy porażki gospodarczej.. Metoda indywidualnych przypadków - studium przypadku 4.5.1.. Nazwa "studium przypadku" znalazła zastosowanie przede wszyst­ kim w medycynie, psychologii, pedagogice, teorii organizacji i zarządza­ nia.Studium przypadku najczęściej kojarzone jest z osobami, z wybranymi jednostkami, bądź małymi grupami osób.. Szczegól-ną uwagę warto zwrócić na pojęcie metody.. Jednakże ta metoda badawcza dotyczy nie tylko osób.. Tylko wtedy, kiedy .zdecydowano się na studium przypadku.. Studium przypadku to metoda stosowana przy analizie nietypowych, niestandardowych przypadków.. Dobór przypadków.odpowiedniki terminu case study: studium (badanie, analiza) przy­ padku bądź metoda monograficzna (monograficzne badania terenowe — field work).. Zakończenie może mieü postaü dyskusji, podsumowania, lub/i wniosków [1,5,9,21].. Metoda ta mo że by ć z powodzeniem stosowana w pracach badawczych prowadzonych przez młodych naukowców z zakresu nauk o zarz ądzaniu.. Wprowadzenie Studium przypadku (case study) jest wykorzystywane jako metoda naukowa i me-toda dydaktyczna w wielu dziedzinach nauki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt